Zásady GDPR


Při poskytování služeb dochází k zpracování osobních údajů zprostředkovatelem jakožto správcem:

  • osobními údaji, které bude zprostředkovatel o klientech zpracovávat jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození, popř. IČ.
  • právním základem zpracování osobních údajů je poskytování služeb. Pokud by subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohly by potřebné smlouvy být uzavřeny a služby by nemohly být ze své podstaty poskytnuty,
  • osobní údaje budou zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a 10 let po jejím ukončení jako důkaz proti případným právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
  • k osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci zprostředkovatele a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní zprostředkovatele. Osobní údaje dále mohou být předávány vyhledanému kupujícímu/nájemníkovi.
  • osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
  • zájemce má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, na přístup ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, k výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  • zájemce může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.